Положення

Положення про відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Нацiонального аерокосмiчного унiверситету iм. М.Є. Жуковського  «Харкiвський авiацiйний iнститут»

Положення «Про лабораторію мобільності студентів факультету з підготовки іноземних громадян»

Положення про Навчально-методичний відділ

Положення про Навчально-організаційний відділ (НОВ)

Положення про Навчально-аналітичний відділ

Положення про приймальну комісію

Положення "Про Вчену Раду Університету" (ред. №2)

Положення "Про конференцію трудового колективу"

Положення "Про Наглядову раду"

Положення «Про науково-методичну раду»

Положення "Про центр розвитку інновацій, міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва”

Положення про організацію прийому і навчання іноземних громадян за денною формою навчання у Національному аерокосмічному університеті ім.  М.  Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Положення "Про дистанційне навчання"

Положення "Про формування програми навчальної дисципліни"

Положення "Про формування робочої програми навчальної дисципліни"

Положення "Про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці"

Положення "Про забезпечення права студентів на вибір навчальних дисциплін"

Положення про модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів

Положення про самостійну роботу студентів в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Положення про студентське самоврядування Національного аерокосмічного університету ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Положення про академічні відпустки та повторне навчання студентів  в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів

Положення "Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям студентів, пов’язаної з проживанням у гуртожитках Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»"

Положення "Порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту"

Положення про академічну мобільність студентів та аспірантів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Положення про порядок ведення журналів обліку відвідування й успішності студентів академічних груп

Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, призначення та звільнення з посад, продовження терміну роботи науково-педагогічних працівників Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (ред. №2)

Положення Про безпаперовий облік й архівування контрольних, розрахункових, розрахунково-графічних, лабораторних, рефератів та курсових робіт/проектів на кафедрах університету (пілотний проект) 

Типове положення "Про науковий підрозділ кафедри"

Положення про порядок преміювання викладачів ХАІ, які здійснюють наукове керівництво аспірантів-іноземців та наукове консультування докторантів-іноземців

Положення "Про атестацію педагогічних працівників"

Положення "Про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників і фахівців промисловості в університеті"

Положення "Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів"

Положення "Про оцінювання залишкових знань студентів (проведення ректорських контрольних робіт з навчальних дисциплін)"

Положення "Норми часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників" (редакція №2)

Положення "Норми часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників" (редакція №3)

Положення "Про норми часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників при організації освітнього процесу за дистанційними освітніми технологіями"

Положення "Про організацію освітнього процесу"

Положення "Організація виконання дипломних проектів (робіт)"

Положення "Про навчальний дистанційний курс"

Типове положення "Про факультет"

Положення про правила призначення і виплати стипендій студентам Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (редакція №4)

Положення "Про допорогові закупівлі"

Положення "Планування і проведення внутрішнього аудиту" (редакція 2)

Положення "Управління ризиками"

Положення "Управління задокументованою інформацією"

Положення "Про систему забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти"

Положення "Про систему управління якістю"

Положення "Про конкурс професійної майстерності "Ікари ХАІ"

Положення "Про дорадчі органи національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»"

Положення "Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою