Admission rules

Правила прийому на навчання
до Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» в 2017 році
 
Провадження освітньої діяльності у Національному аерокосмічному університеті  ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – ХАІ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636848 від 19.06.2015р. та акта узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра.
Правила прийому (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією ХАІ (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році (далі – Умов), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року  № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645, та відповідно положенню про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752.
І. Загальні положення
1. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:
адресне розміщення державного замовлення – надання вступнику на денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти рекомендації до зарахування за найвищою із зазначених ним пріоритетностей заяв, за якою він потрапляє в число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця навчання за державним та регіональним замовленням, відповідно до його конкурсного бала;
 
відбіркова комісія – структурний підрозділ приймальної комісії, який виконує її окремі функції в структурному підрозділі ХАІ або у відокремленому структурному підрозділі ХАІ;
 
відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) – конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається в межах між мінімальним та максимальним обсягами державного замовлення;
 
вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), фахового випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень тощо;
вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета;
 
вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання до ХАІ;
 
Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;
 
закрита конкурсна пропозиція (закритий конкурс) – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення);
 
квота-1 – визначена частина максимального (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу місць державного або регіонального замовлення (для закритих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2;
 
квота-2 – визначена частина максимального (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу місць державного або регіонального замовлення (для закритих конкурсних пропозицій) в уповноважених вищих навчальних закладах, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925;
 
квота-3 – визначена частина регіонального замовлення, яка може бути використана комунальним вищим навчальним закладом, або державного замовлення, наданого за кошти місцевого бюджету, яка може бути використана державним вищим навчальним закладом для прийому на навчання на основі повної загальної середньої освіти осіб, які її здобули в навчальних закладах на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 
конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція ХАІ (відокремленого структурного підрозділу ХАІ, структурного підрозділу ХАІ, який знаходиться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження ХАІ) для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність (напрям підготовки, одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов тощо в межах спеціальності), форму навчання, курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, закриті та небюджетні конкурсні пропозиції;
 
конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються відповідно до Умов та цих Правил прийому до ХАІ (далі – Правила прийому); конкурсний бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти обчислюється з урахуванням регіонального, галузевого, територіального та першочергового коефіцієнтів. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001;
 
конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття вищої освіти у ХАІ незалежно від джерел фінансування навчання на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників відповідно до цих Правил (на конкурсній основі);
 
конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до ХАІ;
 
максимальний обсяг державного замовлення – максимальна кількість вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яким може бути надано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення;
 
мінімальний обсяг державного замовлення – мінімальна кількість вступників, які можуть бути рекомендовані на відкриту конкурсну пропозицію; 
 
небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;
 
право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до ХАІ на основі повної загальної середньої освіти за квотою-1, квотою-2 та квотою-3, що реалізується відповідно до Умов та цих Правил;
 
презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступного випробування, що може бути передбачена при вступі для здобуття освітнього ступеня доктора філософії, яка передбачає заслуховування та обговорення повідомлення вступника;
 
пріоритетність – визначена вступником під час подачі заяв черговість заяв (від 1 до 9, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається вибір відкритих та закритих конкурсних пропозицій для зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за державним або регіональним замовленням; ХАІ в Правилах прийому може передбачати встановлення пріоритетностей для вступу на основі здобутого раніше освітнього ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;
 
рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується відповідно до цих Умов та Правил прийому;
 
співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;
 
технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
 
широка конкурсна пропозиція (широкий конкурс) – сукупність відкритих конкурсних пропозицій, яка складає спільну пропозицію державними вищими навчальними закладами широкого обсягу державного або регіонального замовлення для прийому вступників на місця навчання за державним або регіональним замовленням на певну спеціальність (спеціалізацію) та форму навчання. Відкрита конкурсна пропозиція може входити лише до однієї широкої конкурсної пропозиції;
 
широкий обсяг (суперобсяг) державного замовлення – кількість місць на відкриті конкурсні пропозиції, які складають широку конкурсну пропозицію, на які може бути надано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення;
 
фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня (або такого, що здобувається), яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми певного ступеня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.
 
Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України«Про зайнятість населення».
 

2. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти є ліцензія Міністерства освіти і науки України, акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра, та затверджені вченою радою Правила прийому.

3. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий (третій) та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного ступеня та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

4. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує ХАІ.

Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою або дублюються державною мовою в разі використання мов національних меншин або іноземних мов.

5. Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:

особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, – для здобуття ступеня бакалавра;

особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра;

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня доктора філософії.
 
Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.
 
Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим терміном навчання). Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на другий або старші курси.

6. Особливості прийому до вищих навчальних закладів осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

7. Особливості прийому до вищих навчальних закладів осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037.

8. На підставі Правил прийому ХАІ до 15 грудня 2016 року заповнює інформаційні таблиці Єдиної бази.

До 10 січня 2017 року Правила прийому подаються ХАІ, який претендує на отримання місць за державним замовленням на підготовку фахівців ступеня бакалавра, до Єдиної бази для верифікації переліку спеціальностей та погодження державним замовником мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення.
 
Відкриті та закриті конкурсні пропозиції для здобуття вищої освіти вносяться до Єдиної бази не пізніше 31 грудня 2016 року, а відповідні загальні обсяги державного замовлення – впродовж двох днів після їх отримання. Максимальні та мінімальні обсяги державного замовлення оголошуються та вносяться приймальною комісією до Єдиної бази в тижневий строк після погодження з державним замовником.
 
Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до Єдиної бази до 01 червня 2017 року.

9. Особи, які навчаються у ХАІ, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за кошти державного або місцевого бюджетів. 

10. Конкурсні пропозиції для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти із строком навчання понад півтора року (крім небюджетних) попередньо погоджуються з державним (регіональним) замовником.

11. Організацію прийому вступників до ХАІ здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора ХАІ, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію ХАІ, затвердженим вченою радою ХАІ відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію ХАІ оприлюднюється на веб-сайті ХАІ.

Ректор ХАІ забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов та Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
 
Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ХАІ та/або виконання процедур вступної кампанії.
 
Усі питання, пов’язані з прийомом до ХАІ, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті ХАІ в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.
 
ІІ. Вимоги до Правил прийому
 
1. Правила прийому в 2017 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються вченою радою ХАІ до 15 грудня 2016 року, розміщуються на веб-сайті ХАІ і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.
 
Правила прийому до аспірантури та докторантури затверджує вчена рада ХАІ як додаток до Правил прийому. Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють з 01 березня 2017 року до 31 серпня 2018 року.
 
2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою. У разі прийняття рішення місцевою радою щодо використання регіональних мов або мов національних меншин Правила прийому також оприлюднюються цими мовами.
 
Правила прийому містять:
 
перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних спеціальностей та напрямів підготовки), а також конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти;
 
порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників за ступенями вищої освіти;
 
перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти;
 
перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування;
 
порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
 
порядок і строки прийому заяв і документів;
 
порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;
 
порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені вищим навчальним закладом;
 
умови поселення вступників та студентів до гуртожитку відповідно до затвердженого у ХАІ порядку;
 
порядок і строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань та строки зарахування вступників із числа іноземців та закордонних українців, які прибули в Україну з метою навчання;
 
наявність/відсутність місць, що фінансуються за державним замовленням, строки оприлюднення рейтингових списків вступників;
 
вичерпний порядок обчислення конкурсного бала;
 
квоти для прийому за державним замовленням окремих категорій вступників відповідно до законодавства;
 
перелік можливостей для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
 
3. Правила прийому до аспірантури визначають: 
 
процедуру, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури та докторантури ХАІ;
 
зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури за кожною спеціальністю або відповідною галуззю знань.
 
4. Правила прийому визначають порядок та умови зберігання робіт вступників. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.
 
5. ХАІ може встановлювати пріоритетність для вступу на базі отриманого раніше здобутого освітнього ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня, про що зазначається у Правилах прийому.
 
6. Порядок дозарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб в межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками. 
 
ІІІ. Конкурсний відбір
 
1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:
 
для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років;
 
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань;
 
в інших випадках – у формах, встановлених Правилами прийому.
 
2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов та цих Правил прийому.
 
3. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:
 
визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 
яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
 
особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 
у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;
 
звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;
 
громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року;
 
громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року.
 
Особи, зазначені в абзацах другому – четвертому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.
 
Особи, зазначені в абзацах п’ятому – восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.
 
Особи, зазначені в абзаці дев’ятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до вищих навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037.
 
Особи, зазначені в абзаці десятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу до уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.
 
ІV. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування
 
1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:
 
за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів у державних вищих навчальних закладах (державне замовлення);
 
за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;
 
за ваучерами;
 
за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав ХАІ на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).
 
2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в ХАІ на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
 
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.
 
Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в переліку спеціальностей (додаток 4).
 
Особа може вступити до ХАІ для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного диплома. Фінансування навчання за кошти державного та регіонального замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.
 
3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в ХАІ за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
 
4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю в ХАІ, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.
 
Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю в ХАІ, якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.
 
5. Спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів мають:
 
особи, зазначені в абзацах другому – четвертому пункту 3 розділу ІІІ цих Правил;
 
особи, зазначені в абзацах п’ятому – сьомому пункту 3 розділу ІІІ цих Правил;
 
особи, зазначені в абзаці десятому пункту 3 розділу ІІІ цих Правил;
 
діти, батьки (один із батьків, усиновлювачів) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;
 
діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 
особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби;
особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 
інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;
 
шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
 
особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 
особи, що здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах певної адміністративно-територіальної одиниці при вступі на конкурсні пропозиції, для яких встановлено квоту-3.
 
Особи, зазначені в абзаці другому цього пункту, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на відкриту або закриту конкурсну пропозицію, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.
 
Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-1, яка визначена в пункті 12 цього розділу, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.
 
Особи, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-2, яка визначена в пункті 13 цього розділу, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.
 
Особи, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, зазначені в абзацах п’ятому – десятому цього пункту, мають право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту конкурсну пропозицію.
 
 
Особи, зазначені в абзаці одинадцятому цього пункту, мають право на переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів в порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.
 
Особи, зазначені в абзаці дванадцятому цього пункту, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-3, яка визначена в пункті 14 цього розділу, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.
 
Особи, зазначені в абзацах другому, третьому цього пункту, не зараховані на навчання за результатами співбесіди чи в межах квоти-1 або квоти-3, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
 
6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, за винятками. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
7. Прийом на навчання за державним замовленням за рахунок державного бюджету здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України. Міністерство освіти і науки України, державні замовники визначають з окремих спеціальностей переліки спеціалізацій, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення, відповідно до переліку наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення (додаток 2).
 
Прийом на навчання за державним замовленням за рахунок місцевих бюджетів (відповідно до підпункту «в» пункту 2 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України) та за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності (спеціалізації) та форми навчання, за якими воно надано державним або регіональним замовником у розрізі вищих навчальних закладів та форм навчання.
 
Прийом на навчання за державним та регіональним замовленням для здобуття ступеня магістра у відокремлених структурних підрозділах ХАІ та структурних підрозділах ХАІ, які знаходяться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження ХАІ, не проводиться.
 
8. Обсяг прийому за державним та регіональним замовленням за спеціальністю 035 «Філологія» визначається державними (регіональними) замовниками у розрізі спеціалізацій та форм навчання.
9. Обсяг прийому за державним замовленням за рахунок державного бюджету на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями, крім перелічених у пункті 8 цього розділу, визначається загалом для всіх виконавців державного замовлення, що є у сфері управління державного замовника, в розрізі форм навчання.
 
Максимальний обсяг державного замовлення ХАІ на основі повної загальної середньої освіти за кожною спеціальністю (спеціалізаціями спеціальності 035 «Філологія») ХАІ і не може перевищувати:
 
110% максимального (загального) обсягу державного замовлення 2016 року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх оголошення, або на три місця більше, якщо максимальний обсяг державного замовлення в 2016 році складав менше 30 місць;
100% максимального (загального) обсягу державного замовлення 2016 року в інших випадках;
 
10 осіб, якщо відповідно до третього, четвертого абзаців цього пункту визначається менша величина, або якщо державне замовлення в 2016 році складало не більше 8 осіб або не надавалось взагалі (крім заочної форми навчання).
 
ХАІ може самостійно утворювати в межах кожної спеціальності (спеціалізації спеціальності 035 «Філологія») та форми навчання відкриті конкурсні пропозиції з поділом максимального обсягу державного замовлення між ними.
 
У разі якщо конкурсна пропозиція поєднує декілька спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов тощо, то розподіл студентів між ними здійснюється не пізніше першого вересня наступного року навчання за їх заявами.
 
Мінімальні обсяги державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій можуть визначатись ХАІ в обсязі не менше двох осіб. В інших випадках мінімальний обсяг державного замовлення для відкритої конкурсної пропозиції вважається рівним одній особі. 
 
Максимальні та мінімальні обсяги державного замовлення оголошуються та вносяться до Єдиної бази в тижневий строк після погодження з державним замовником.
 
10. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на відкриті та закриті конкурсні пропозиції визначається ХАІ у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та максимальним (загальним) обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.
11. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається ХАІ у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання.
 
12. Квоти-1 встановлюються ХАІ у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.
 
13. Квоти-2 встановлюються Міністерством освіти і науки України в уповноважених вищих навчальних закладах у межах двадцяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.
 
14. Квота-3 встановлюється ХАІ за погодженням з державним або регіональним замовником для закритих конкурсних пропозицій у межах п’ятдесяти відсотків загального обсягу державного або регіонального замовлення, доведеного ХАІ.
 
V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
V.1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на денну та заочну форму навчання на ступень бакалавра
V.1.1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на денну форму навчання на ступень бакалавра
 
1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 29 червня та закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня;

прийом заяв та документів, передбачених розділом V цих Правил, починається 12 липня, закінчується о 18 год. 00 хв. 20 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів, о 18 год. 00 хв. 26 липня для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

вступні іспити – з 21 до 26 липня включно;

співбесіди – з 21 до 23 липня включно;

оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням здійснюється не пізніше 12.00 години 24 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 25 липня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 26 липня. Зараховані особи впродовж 26 липня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення;

формування рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1 та квотами-3), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетностями з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 години 01 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12.00 години 05 серпня;

зарахування вступників за державним або регіональним замовленням проводиться не пізніше 12.00 години 07 серпня, за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня;
 
переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до цих Правил прийому), – не пізніше 18 серпня.

2. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання прийом заяв та документів починається 12 липня, закінчуються о 18.00 годині 24 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 25 липня до 31 липня.

 
3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ХАІ, конкурсний відбір та зарахування на навчання для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за іншою формою навчання у ХАІ у межах вакантних місць ліцензійного обсягу проводиться в такі строки: прийом заяв і документів з 08 серпня до 31 серпня, прийом фахових вступних випробувань — з 1 вересня до 5 вересня, конкурсний відбір та зарахування — не пізніше 12 вересня.
 
V.1.2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на заочну форму навчання на ступень бакалавра
 
1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за державним та регіональним замовленням, та за рахунок цільових пільгових державних кредитів визначаються пунктом 1 розділу V.1.1.
 
2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб визначаються:
прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників на заочну форму навчання розпочинається 10 серпня;
прийом заяв у паперовій або електронній формі від вступників на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 12.00 годині 05 вересня, крім випадків, передбачених пунктом 3 цього розділу;
прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і проходять співбесіду, складають вступні екзамени у ХАІ відповідно до розділу IIІ цих Правил, закінчується о 18.00 годині 30 серпня. Співбесіди та вступні екзамени проводяться з 31 серпня до 05 вересня;
вибір вступниками місця навчання здійснюється відповідно до зазначених пріоритетів до 18.00 години 11 вересня;
зарахування вступників на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти відбувається не пізніше 15 вересня.
 
3. Прийом документів від осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченими програмами або на другий (третій) курс з нормативним терміном навчання за кошти фізичних та юридичних осіб розпочинається 10 серпня, закінчується о 18.00 годині 30 серпня. Фахові вступні випробування проводяться з 31 серпня до 05 вересня.
Зарахування вступників відбувається:
за державним замовленням не пізніше 18.00 години 11 вересня;
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 15 вересня.
 
4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ХАІ, конкурсний відбір та зарахування на навчання для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за іншою формою навчання у ХАІ у межах вакантних місць ліцензійного обсягу проводиться в такі строки: прийом заяв і документів з 10 серпня до 30 серпня, прийом фахових вступних випробувань — з 31 серпня до 5 вересня, конкурсний відбір та зарахування — не пізніше 15 вересня.
 
V.2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на денну та заочну форму навчання за ступенем магістра
V.2.1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на денну форму навчання за ступенем магістра
 
1. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ХАІ, конкурсний відбір та зарахування на денну форму навчання вступників на основі базової або повної вищої освіти на здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки: прийом заяв і документів з 10 липня до 24 липня, прийом фахових вступних випробувань та екзамену з іноземної мови — з 25 липня до 31 липня, конкурсний відбір та зарахування — за державним замовленням не пізніше 05 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше — 30 серпня.
 
V.2.2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на заочну форму навчання за ступенем магістра
 
1. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ХАІ, конкурсний відбір та зарахування на заочну форму навчання вступників на основі базової або повної вищої освіти на здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки: прийом заяв і документів з 10 серпня до 30 серпня, прийом фахових вступних випробувань та екзамену з іноземної мови — з 31 серпня до 5 вересня, конкурсний відбір та зарахування — за державним замовленням не пізніше 11 вересня, за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 15 вересня.
 
VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ХАІ
 
1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІІІ цих Правил, або право на зарахування за квотами-1, квотами-2, передбачене пунктом 5 розділу ІV цих Правил, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі. 
 
Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІІІ цих Правил, або право на зарахування за квотами-1, квотами-2, передбачене пунктом 5 розділу ІV цих Правил, і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі. 
Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. 
 
Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.
 
2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645.
 
ХАІ створює консультаційні центри при приймальної комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.
 
3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ХАІ. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.
 
4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.
 
Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
 
«претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;
 
«претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення»;
 
«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».
 
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.
 
Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. 
 
Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.
 
Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.
 
5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
 
документа, що посвідчує особу;
 
військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 
документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 
сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 
документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3 (за наявності).
 
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених відповідно до вимог абзаців тринадцятого, чотирнадцятого пункту 3 розділу ІІІ цих Правил.
 
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
 
 
6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 
копію документа, що посвідчує особу;
 
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 
копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 
копію медичної довідки за формою 086-о для медичного пункту ХАІ.
 
У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.
 
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
 
У правилах прийому до аспірантури та докторантури ХАІ може встановити додатковий перелік документів, обов’язкових для допуску до вступних випробувань.
 
Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).
 
7. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІІІ цих Правил, або право на зарахування за квотами-1, квотами-2, передбачене пунктом 5 розділу ІV цих Правил, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, не дають права на отримання таких спеціальних прав.
 
8. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами п’ятим-дванадцятим пункту 5 розділу ІV цих Правил, подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу ІХ цих Правил або при укладанні договору про надання освітніх послуг між ХАІ та фізичною (юридичною) особою. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних прав.
 
9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією ХАІ, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 
10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних прав щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних прав на здобуття вищої освіти за державним замовленням і за рахунок цільових пільгових державних кредитів.
 
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).
 
11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ХАІ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті ХАІ на підставі даних, внесених до Єдиної бази.
 
12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1, квотою-2 або квотою-3 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
 
13. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована ХАІ на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.
Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
 
Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у ХАІ, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.
 
14. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2015 року за № 614/27059.
 
15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий вищим духовним навчальним закладом до 06 вересня 2014 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради цього вищого навчального закладу (цієї наукової установи) щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.
 
VII. Організація та проведення конкурсного відбору
 
1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перший предмет), математики, історії України або біології за вибором ХАІ (другий предмет), загальноосвітнього предмета, з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (ХАІ передбачає право вступника на вибір з двох предметів) (третій предмет). Перелік конкурсних предметів для кожної спеціальності (спеціалізації) дивись у Додатку В до Правил прийому.
 
Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, або складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних працівників, які є членами предметних (атестаційних) комісій.
 
 
2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, незалежно від джерел фінансування та форм здобуття освіти, використовується наступне:
2.1. Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та додаткових показників конкурсного відбору за наступною формулою, та вноситься до Єдиної бази:
КБ=ФВ+ІМ+СБ+ДБ,
де КБ – конкурсний бал для вступу на здобуття ступеня магістр;
ФВ – оцінка з фахового випробування за 100-бальною шкалою;
ІМ – оцінка з екзамену з іноземної мови за 100-бальною шкалою;
СБ – середній бал додатка до диплому за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за 100-бальною шкалою, або середній бал за сумою додатків до диплому за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр і спеціаліст (ступеня магістр) за 100-бальною шкалою;
ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.
 
Визначення додаткових балів за навчальні та наукові дослідження
Види активності Кількість балів Підтвердження
1
Участь у студентських олімпіадах з фаху:
- призери олімпіад міжнародного рівня;
- призери ІІ туру Всеукраїнської олімпіади.

20
10
Накази,
грамоти,
дипломи
2
Конкурси наукових студентських робіт:
- призери конкурсів міжнародного рівня;
- призери ІІ туру Всеукраїнських конкурсів;
- призери регіональних (обласних) конкурсів.

20
10
5
Накази, 
грамоти, 
дипломи
3 Наявність патенту або свідоцтва на
реєстрацію програмного засобу, винаходу.
10 Ксерокс патенту,
свідоцтва
4 Наукова діяльність:
- наукова стаття у міжнародних журналах і збірках наукових праць;
- наукова стаття у всеукраїнських журналах і збірках наукових праць.

20
10
Ксерокопія статті
Якщо у статтях, патентах або свідоцтвах декілька співавторів, то додаткові бали розподіляються у рівних долях між співавторами, з округленням до цілої частини.
 
Прийом фахових вступних випробувань у формі тестування здійснюється фаховими екзаменаційними комісіями, які створюються наказом ректора університету за поданням декана факультету. Результат фахового випробування та екзамену з іноземної мови визначається за 100-бальною шкалою оцінювання знань (див. додаток 10).
 
2.2. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за іншою спеціальністю (іншим напрямом підготовки) вступають до ХАІ за умови успішного проходження додаткового вступного випробування (набрали не менш як 50 балів на додатковому вступному випробуванні, який визначається за 100-бальною шкалою оцінювання знань). В подальшому особи беруть участь у загальному конкурсі за результатами конкурсного балу згідно пункту 2.1 розділу VII.
 
2.3. Апеляції щодо оцінки на фахових випробуваннях, а також вступного екзамену з іноземної мови повинні подаватися до приймальної комісії не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Підставою для апеляції є письмова заява вступника на ім'я голови приймальної комісії ХАІ. Апеляції розглядаються апеляційною комісією факультету та апеляційною комісією з іноземної мови не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.
 
2.4. Приймальна комісія ХАІ здійснює конкурсний відбір та зарахування студентів для навчання за ступенем магістра виключно по спеціальностях за спеціалізаціями.
 
2.5. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються ХАІ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
 
2.6. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або InternationalEnglishLanguageTestingSystem або сертифікатом СambridgeEnglishLanguageAssessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. 
 
3. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) використовується наступне:
 
3.1. Прийом на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю, незалежно від джерел фінансування та форм здобуття освіти, здійснюється за результатами випробування. Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів фахового вступного випробування до середнього бала додатку до диплома молодшого спеціаліста. При цьому середній бал додатка до диплома молодшого спеціаліста обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 3. Оцінки з додатка до диплома бакалавра, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12» (При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія ХАІ).
Прийом фахових вступних випробувань у формі тестування здійснюється фаховими екзаменаційними комісіями, які створюються наказом ректора університету за поданням декана факультету. Результат фахового випробування визначається за 100-бальною шкалою оцінювання знань (див. додаток 10). 
 
3.2. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (іншим напрямом підготовки) вступають до ХАІ за умови успішного проходження додаткового вступного випробування (набрали не менш як 50 балів на додатковому вступному випробуванні, який визначається за 100-бальною шкалою оцінювання знань). В подальшому особи беруть участь у загальному конкурсі за результатами конкурсного балу.
 
3.3. Конкурсний відбір та зарахування студентів на навчання здійснює приймальна комісія ХАІ виключно за спеціальностями (напрямами підготовки).
 
4. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів з спеціальності та іноземної мови, а також результати інших форм вступних випробувань (іспитів, співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій чи досягнень), якщо вони передбачені Правилами прийому.
 
Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або InternationalEnglishLanguageTestingSystem або сертифікатом СambridgeEnglishLanguageAssessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. 
 
Відповідно до Правил прийому особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.
 
5. Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору визначаються Правилами прийому (крім вступу на основі повної загальної середньої освіти).
 
6. Конкурсний бал (КБ) розраховується:
 
для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за формулою:
 
КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,
 
де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з третього предмета; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 3), ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів ХАІ для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в переліку спеціальностей (додаток 4).
 
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлені ХАІ з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлені на рівні не менше 0,2 кожний; К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1 (дивись додаток В до Правил прийому ).
 
Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.
 
Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України, чемпіонам і призерам Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.
 
Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2017 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.
 
Учасникам Всеукраїнської олімпіади ХАІ з математики для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей (додаток 4), нараховуються додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з математики при розрахунку конкурсного бала в ХАІ в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.
 
 
Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:
 
РК дорівнює 1,01 – у місті Харків;
 
ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності (спеціалізації), які передбачені в додатку 4 цих Правил, та 1,00 в інших випадках;
 
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках;
 
ПЧК в ХАІ дорівнює 1,00.
 
Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.
 
В інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому.
 
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
 
При різній кількості складових в конкурсному балі повинен дотримуватись принцип рівності прав вступників.
 
7. ХАІ не визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі.
 
8. Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
 
9. Програми співбесід затверджуються головою приймальної комісії ХАІ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
 
Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.
 
Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на веб-сайті ХАІ. У програмах містяться критерії оцінювання підготовленості вступників.
 
10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
 
11. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ХАІ, розглядає апеляційна комісія ХАІ, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора ХАІ.
 
12. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.
 
13. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в ХАІ.
 
14. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії, після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.
 
15. Інформацію про призерів (осіб, нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України приймальні комісії отримують з Єдиної бази.
 
VIII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
 
1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
 
вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
 
вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
 
вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.
 
У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:
 
за конкурсним балом від більшого до меншого;
 
за пріоритетністю заяви від 1 до 9;
 
за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.
 
Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.
 
3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
 
прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 
конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
 
пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
 
ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1, квоти-2 або квоти-3 (тільки на основі повної загальної середньої освіти).
 
4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті ХАІ.
 
5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними Єдиної бази, перевіряються відповідно до матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році (додаток 5) та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах відбіркових комісій та офіційному веб-сайті ХАІ відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил.
 
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.
6. Адресне розміщення державного замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм) формується в Єдиній базі на основі конкурсних балів та пріоритетності з урахуванням загальних, максимальних та мінімальних обсягів державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення державного замовлення формується відповідно до матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році (додаток 5).
 
У разі якщо внаслідок адресного розміщення державного замовлення мінімальний обсяг державного замовлення не досягається за відкритою конкурсною пропозицією, то вона анулюється.
 
7. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на ступінь магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на ступінь доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу ІX цих Правил.
 
8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах відбіркових комісій ХАІ.
 
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті ХАІ, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.
 
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.
 
IX. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
 
1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами та Умовами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії ХАІ. Подані оригінали документів зберігаються у ХАІ протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією. 
 
2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним та регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділах Х та ХІ цих Правил.
 
3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому.
 
X. Коригування списку рекомендованих до зарахування
 
1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу ІХ цих Правил.
 
2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано або не надано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії ХАІ та долучається до його особової справи.
 
3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу ІХ цих Правил.
 
Договір про надання освітніх послуг між ХАІ та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
 
4. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.
 
5. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.
 
При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.
 
XI. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти
 
1. ХАІ самостійно надає рекомендації для адресного розміщення державного замовлення вступникам на основі повної загальної середньої освіти в межах форми навчання та місць, на які були надані рекомендації до зарахування до цього навчального закладу за відповідною спеціальністю в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу VIII цих Правил, і надалі анульовані згідно з пунктом 1 розділу Х цих Правил.
 
2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу VIII цих Правил.
 
3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:
 
особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами п’ятим-сьомим пункту 5 розділу IV цих Правил, незалежно від конкурсного бала;
 
особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами другим, третім, восьмим-десятим пункту 5 розділу IV цих Правил, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу VIII цих Правил, не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей(додаток 4));
 
особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами четвертим та одинадцятим пункту 5 розділу IV цих Правил, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу VIII цих Правил, не більше ніж на 10 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей (додаток 4));
 
особи, які не отримали право на місця за державним замовленням в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу VIII цих Правил (тільки для спеціальностей, зазначених у додатку 4).
 
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому – п’ятому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.
 
У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому – п’ятому пункту 3 цього розділу, ХАІ використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного державного замовника.
 
Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розмішені в ХАІ. ХАІ повідомляє державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 3 цього розділу, ХАІ надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника.
 
XII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту
 
1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ХАІ на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і офіційному веб-сайті ХАІ у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил.
 
2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5 цього розділу.
 
Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до ХАІ за власним бажанням. Відрахованим з ХАІ за власним бажанням особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
 
3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з ХАІ, про що видається відповідний наказ.
 
4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце(я), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій ХАІ за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.
 
Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.
 
5. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог цих Правил.
 
Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, яким надано спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням, та за рахунок цільових пільгових державних кредитів відповідно до абзацу дванадцятого пункту 5 розділу IV цих Правил. Іншим категоріям вступників право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності осіб названої вище категорії або їх письмової відмови від таких місць.

ХІІI. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до вищих навчальних закладів України

1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до вищих навчальних закладів здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).
 
2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.
 
Прийом іноземців до ХАІ на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.
 
Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа: 
 
іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
 
закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця. 
 
3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ХАІ за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).
 
Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється ХАІ:
 
1) двічі на рік, з 1 липня по 1 листопада та з 2 листопада по 1 березня, для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
 
2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.
 
ХАІ обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.
 
Мінімальна необхідна кількість балів (КБ) додатку до документа про попередньо здобутий рівень освіти для вступу встановлюється на рівні не менш ніж 110 балів (за 200-бальною шкалою) та може бути розраховано згідно формули:

КБ=(1+Псрмакс)*100,

де Пср - середньоарифметичний бал дисциплін, що вказані в додатку;
Пмакс- максимальний бал, вказаний в додатку.
У разі необхідності за допомогою таблиць відповідності між шкалами оцінювання, що використовуються у інших навчальних закладах/країнах (www.classbase.com), обчислюється бал кожної з дисциплін додатку за 200-бальною шкалою.
 
Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.
 
4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ХАІ на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
 
5. Іноземці, які прибули в Україну з метою навчання на відповідних кваліфікаційних рівнях, можуть бути зараховані до ХАІ на підставі проведення вступних випробувань з мови (української, російської. англійської) та математики.
Строки вступної компанії встановлюються на протязі календарного року:
- з 01 вересня до 01 листопада;
- з 02 січня до 01 березня.
Відповідними розпорядженнями МОН України строки вступної компанії можуть бути подовжені.
Якщо абітурієнт прибув до ХАІ або має намір подавати запит на одержання запрошення на навчання від ХАІ для здобуття ступенів бакалавра або магістра йому слід зручним для нього способом надати до відбіркової комісії тверду або електронну копію документів про попередню освіту для проведення процедури встановлення мінімально необхідних для вступу кількості балів/оцінок з предметів, з яких проводиться вступне випробування.
6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
 
7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань ХАІ.
 
8. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до ХАІ користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.
 
XІV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів
 
1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії здійснюється відповідно до законодавства України.
 
2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії ХАІ своїх спостерігачів. Приймальна комісія ХАІ створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.
 
3. ХАІ створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті ХАІ не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
 
4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті ХАІ.
 
5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.
 
6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до ХАІ здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

Додаток В. Перелік предметів ЗНО для обрахування конкурсного бала в 2017 році (завантажити, pdf)

Додаток Г. Правила прийому до аспірантури та докторантури (завантажити, pdf)